Integraal Zorgakkoord

De naam zegt het al: het Integraal Zorgakkoord (IZA) verwijst naar een overeenkomst tussen partijen in de zorg die werkzaam zijn in verschillende domeinen. Een dergelijke overeenkomst is nodig omdat de vorige hoofdlijnakkoorden weliswaar bestuurlijke rust brachten, maar niet tot een daadwerkelijke transformatie van het zorglandschap hebben geleid. Met het IZA beogen de betrokken partijen deze transformatie wél te realiseren.

De uitdagingen waar we als Nederlandse samenleving voor staan, zijn enorm: de kloof tussen vraag en aanbod wordt steeds groter en alle registers moeten geopend om in de toekomst de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg te behouden en/of te verbeteren.

De uitwerking van het IZA vraagt daarom veel van alle betrokken partijen. Niet alleen qua proces (tijd en energie om zaken uit te werken), maar wellicht nog veel meer qua visieontwikkeling en leiderschap om iedereen daarin mee te nemen. Lukt het ons om verder te springen dan onze poolstok lang is? IZA betekent eerder “slimmer en anders” dan “harder (werken) en meer” om samen verder te komen. Tegelijkertijd is duidelijk dat een daadwerkelijke zorg-transformatie meer zal vergen. Op een aantal punten staat het immers op gespannen voet met het huidige zorgstelsel.

Lees verder: Het IZA kan (en moet) veel brengen, maar een daadwerkelijke zorgstransformatie vergt meer

Op de volgende pagina’s geven wij aan wat de ambities en vraagstukken zijn van de IZA-onderdelen, zoals deze in de bovenstaande figuur zijn weergegeven. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat de vraagstukken per regio verschillen (en hier in de aanpak dus ook rekening mee moet worden gehouden)

Integraal zorgakkoord regionale samenwerking

Regionale samenwerking

Vrijwel iedereen is voor samenwerking, maar weet ook dat het erg lastig kan zijn om tot goede afspraken te komen. Regionale samenwerking tussen verschillende zorgpartijen heeft betrekking op de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP). Welke zorg kan beter door andere partijen worden gedaan en wat is daarvoor nodig? Dit heeft betrekking op alle aspecten van de zorg en in het bijzonder op de acute zorg en de hoog-complexe medisch specialistische zorg.

Lees verder: Regionale samenwerking

Integraal zorgakkoord versterking organisatie eerstelijnszorg

Versterking van de organisatie eerstelijnszorg

De eerstelijn vervult de cruciale poortwachtersfunctie in onze zorgstelsel. Hoe behouden we de laagdrempelige toegang tot en hoge kwaliteit van deze zorg als de vraag ernaar toeneemt? Binnen het thema versterking van de organisatie eerstelijnszorg zoeken partijen naar alle mogelijke oplossingen bij twee kernvragen: “Hoe reduceren wij de (onnodige) instroom?” en “Hoe verbeteren wij de doorstroom?”

Lees verder: Versterking organisatie eerstelijnszorg

Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz

De (specialistische) ggz dreigt vast te lopen door de grote toename van mensen met psychosociale klachten. Lange wachttijden zorgen ervoor dat patiënten met hun zorgvraag bij de drukbezette huisarts blijven. De verbeterde samenwerking wordt zichtbaar in per regio te realiseren mentale gezondheidscentra. Hierbij stellen partijen gezamenlijk vast welke personen komen in aanmerking voor ggz-zorg, wat de benodigde capaciteiten dienen te zijn en hoe de wachtlijst wordt bewaakt?

Lees verder: Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz

Gezond leven en preventie

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van een ziekte of gebrek. Zaken als armoede en schulden dragen bij aan iemands gezondheidstoestand. Relevante vragen hierbij zijn: Welke interventies zijn mogelijk, passend en noodzakelijk op het gebied van gezond leven en preventie om gezondheid te verbeteren en behoeften aan zorg te reduceren?

Lees verder: Passende zorg en preventie

Arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals

De allergrootste uitdaging voor de zorgsector is en blijft het aantrekken en behouden van personeel. In het meest gunstige scenario is het arbeidstekort nog steeds enorm. Onder het thema arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals zoeken partijen naar de meest effectieve oplossingen om het personeelstekort te minimaliseren.

Lees meer: Arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals

Digitalisering en gegevensuitwisseling

Door digitalisering en gegevensuitwisseling zijn zorginstellingen en individuele zorgprofessionals in de toekomst beter (effectiever en doelmatiger) in staat om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Dit stelt veel eisen aan de technologie en veronderstelt vaardigheden van alle betrokkenen (ook patiënten en mantelzorgers) die wellicht nog maar beperkt beschikbaar zijn.

Lees meer: Digitalisering en gegevensuitwisseling

Contractering en inzet transformatiemiddelen

Om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg te behouden en te verbeteren, zijn financiële afspraken nodig. Het thema contractering en inzet transformatiemiddelen gaat in op het samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de beoogde transformatie te realiseren.

Lees verder: Contractering en inzet transformatiemiddelen

Vintura_Integraal zorgakkoord uitgelegd_praatplaat
Figuur 1: Integraal Zorgakkoord

Bronvermelding: Raad Volksgezondheid & Samenleving, (RVS), Opnieuw akkoord? (2021)

Ik hecht grote waarde aan een analytische benadering in mijn werk: een kritische blik, gedegen analyses en geen genoegen nemen met middelmatigheid.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more