Passende zorg en preventie

"De overheid en veldpartijen willen volop en in de breedte inzetten op passende zorg, d.w.z. zorg die allereerst in de eerste plaats effectief is, voldoet aan de stand van wetenschap & praktijk en meerwaarde heeft voor de patiënt, met daarnaast een doelmatige inzet van mensen, middelen en materialen [...] Er is een brede roep om een beweging naar ‘de voorkant’ waarin een gezonde samenleving centraal staat. Een gezonde samenleving waarin gezondheidsachterstanden zijn teruggedrongen."

De belangrijkste vraagstukken

  • Aanscherpen van het begrip “effectieve zorg” (en dan ook vaststellen wat geen effectieve zorg is)
  • De-medicaliseren van zorgvragen (zelfstandigheid bevorderen, eventueel met ondersteuning; digitaal waar mogelijk; versterken van de regie van de zorgvrager en diens netwerk (van mantelzorgers))
  • De overheid (rijk en gemeenten) moeten het belang van gezondheid meenemen in domeinen waar zij beleid voor maken (health in all policies)
    Verbeteren van het pakketbeheer van dure geneesmiddelen (DGM), waarvan de kosten voor sommige ziekenhuizen al meer dan 10% van het budget betreft

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

Opstellen en/of aanscherpen van belangrijke kaders bij de uitwerking van passende zorg, incl. de bijbehorende financiering (in het IZA is hiervoor een procesvoorstel opgenomen). Dit is in lijn met het WRR rapport dat aangeeft dat scherpe keuzes nodig zijn (wat doorvertaald wordt in de samenstelling van het basispakket)

  • Verdere transparantie (uitkomstgerichte zorg), incl. het ontsluiten van good practices en best practices. Hiervoor is een stevige ICT-impuls nodig
  • Verdere concretisering van het onderwerp “gezondheid en preventie”, incl. benoemen van rollen en verantwoordelijkheden (wat wordt landelijk en wat wordt regionaal belegd) én de bijbehorende financiering
  • Versterken van het gelijke speelveld van zorgverzekeraars (risicoverevening)

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura heeft ruime ervaring met het ondersteunen in het realiseren van productiviteitsverhoging. Zie hieronder enkele case beschrijvingen van afgeronde projecten.

Opzetten van een multidisciplinair beweegcentrum waarbij de patiënt centraal staat/ lees meer

Ontwikkeling van een regionale visie op en concrete zorgconcepten voor kwetsbare ouderen met aandacht voor zorg, wonen en samenredzaamheid/ lees meer

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more