Zorgnetwerken

Slimme en domein overstijgende samenwerkingsverbanden zijn de sleutel voor het oplossen van een groot deel van de huidige uitdagingen in de zorg. Zoals volumekrimp en het verplaatsen van de zorg naar de juiste plek. Samenwerken in regionale netwerken helpt bij het toekomstbestendig (betaalbaar, toegankelijk en passend) maken van de zorg en kan helpen bij oplossen van stijgende zorgkosten, personeelstekorten en inefficiënte zorg.

Verandertraject

Het vormen van regionale samenwerking is een verandertraject. Meenemen van de betrokkenen op verschillende niveaus is daarom in iedere stap van belang om regionale netwerken en oplossingen te realiseren die zowel vanuit het hoofd als het hart gedragen zijn.

Vintura stakeholdermanagement als onderdeel van verandering in regiovorming
Figuur 1: Fases van het verandertraject

Zorgnetwerken vormen

Vormen van zorgnetwerken is niet nieuw voor zorgaanbieders. Organisaties participeren al in een veelheid van netwerken, echter hoeft niet alle zorg in netwerken gevangen te worden. Regionale zorgnetwerken zou je enkel moeten opzetten als in regioverband doelen gerealiseerd kunnen worden die de partijen niet afzonderlijk kunnen realiseren.

Verbindende factor

Binnen Vintura beschikken we over kennis van en ervaring met beleidsmakers (rijksoverheid en gemeenten), financiers (verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), zorgaanbieders (ziekenhuizen, VVT-aanbieders, GGZ-aanbieders, Jeugdhulpaanbieders, huisartsen) en ook organisaties die actief zijn in het voor veld en aanpalende domeinen (welzijnsinstellingen, mantelzorgondersteuning, woningcorporaties etc.). We zijn in staat de partijen te verbinden op basis van inhoud en een gedeelde visie.

Vintura helpt partijen in het zorgstelsel met de volgende vraagstukken:

  • Opzetten van een netwerk (gezamenlijk doel, afzonderlijke belangen, governance, financiering).
  • Onderhouden of updaten van bestaande netwerk(en).
  • Differentiëren voor welk deel van het zorgaanbod netwerk wel/niet noodzakelijk is.
  • Definiëren van een passend zorgaanbod voor samenwerkingsregio en ontwikkelen van een strategie en aanpak voor realisatie daarvan.
  • Monitoren van de zorgverplaatsing en de financiële effecten ervan.
Netwerken in relatie Vintura
Figuur 2: Het ontstaan van verschillende soorten netwerken

Inzichten uit data en kwalitatieve inzichten

Wij werken in co-creatie met direct betrokken partners en andere stakeholders en realiseren een gedragen resultaat. In onze aanpak brengen wij inzichten uit data en kwalitatieve inzichten vanuit onder andere het perspectief van de burger, patiënt en cliënt bij elkaar zodat duidelijk zicht op de zorgvraag ontstaat. Op basis hiervan ontstaat een gedeelde toekomstvisie gebaseerd op de vraagontwikkeling in de regio waar de partijen zich achter scharen. Vervolgens ontwikkelen we oplossingen voor de regiospecifieke vraagstukken. Hierbij gaan we de moeilijke onderwerpen zoals organisatiebelangen, financiële consequenties en complexiteit van verandering niet uit de weg.

In co-creatie samenwerken aan regionale vraagstukken, wilt u weten hoe?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more