Contractering en inzet transformatiemiddelen

In het IZA worden afspraken gemaakt over de transformaties die nodig zijn om goede zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze afspraken moeten op hun beurt landen in passende contractering en financieringsafspraken.

De belangrijkste vraagstukken

  • Zorgtransformatie vraagt gelijkgerichtheid tussen zorgverzekeraars: zowel op het niveau van individuele zorgaanbieders als op het niveau van de regio (over zorgsectoren heen).
  • De zorgtransformatie is een meerjarig proces en vraagt om passende meerjarencontract- en financieringsafspraken en waar nodig alternatieve bekostiging.
  • Binnen het IZA wordt ingezet op het beperken van ongecontracteerde zorg. Gezien de wettelijke kaders is het instrumentarium hiervoor echter beperkt.

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

  • Gelijkgerichtheid tussen het beleid van verzekeraars is geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt om een nieuw samenwerkingsmodel tussen verzekeraars alsook om een integrale werkwijze binnen elke verzekeraar.
  • Gelijkgerichtheid is niet alleen nodig ten aanzien van voor transformatieafspraken, maar (juist) ook voor de basis zorgafspraken.
  • Meerjarenafspraken vragen een andere manier van contractmanagement en sturing van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
  • Veel is mogelijk met betere contract- / financieringsafspraken en zonder aanpassingen aan bekostigingsvormen.

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura en Equalis hebben ruime ervaring met het komen tot en monitoren van (alternatieve) contracteringsvormen. Zie hieronder enkele voorbeelden van afgeronde projecten.

Inrichten van het interne proces van een zorgverzekeraar met als doel de regionale transformatie te faciliteren en in te bedden in het contracteringsproces/ lees meer

Opstellen van een monitor om de regionale impact van een strategisch partnership tussen een VVT instelling en een zorgverzekeraar zichtbaar te maken/ lees meer

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan onze blogreeks over het komen tot meerjarenafspraken.

Ik zet me in voor effectieve samenwerkingen en de juiste zorg op de juiste plek.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more