Post Corona

De Corona-epidemie heeft ziekenhuizen op z’n kop gezet. In de crisis is er geweldig werk geleverd. Terecht is hiervoor maatschappij-breed veel respect en waardering. Nu de situatie zich lijkt te stabiliseren kijken ziekenhuizen vooruit en beginnen de reguliere zorg weer op te starten. Dan wacht ons echter ook een tweede piek aan zorg: zorg die uitgesteld is.

Voorbereiden voor na de Coronapiek, wat kunnen ziekenhuizen nu al doen?

Deze nieuwe piek van zorg heeft waarschijnlijk een andere samenstelling dan we tot nu toe kenden. Patiënten krijgen de zorg later en zijn zieker dan voorheen. En tegelijk is de normale capaciteit niet volledig beschikbaar, omdat er nog steeds Corona-gerelateerde zorg gegeven moet worden en ‘1,5 meter afstand’ extra beperkingen oplegt. De vraag is daarom: wat kunnen ziekenhuizen nu al in gang zetten, om straks de post-Coronapiek op te kunnen vangen en ondanks beperkingen zo snel mogelijk de achterstand in te lopen?

Herstart van reguliere zorg gaat verder dan operationele vraagstukken

We onderscheiden drie termijnen in de herstart van de reguliere zorg:

Korte termijn: Praktisch inrichten en opschalen van reguliere zorg, terwijl er nog veel Corona-patiënten zijn.

Middellange termijn: Proberen reguliere zorg zo ver mogelijk op te schalen en op enig moment de achterstallige zorg gaan inlopen.

Lange termijn: De oorspronkelijke ambities en strategie realiseren en tegelijk de lessen en doorbraken uit de crisis benutten.

Impact van Corona op reguliere zorg illustratief weergegeven door Vintura consultancy
Figuur 1: Drie termijnen in de herstart van de reguliere zorg. @Vintura

De uitdaging is om in de drukte van de korte termijn, al zo veel mogelijk tactische en strategische vraagstukken van de (middel)lange termijn mee te nemen en voor te bereiden.

Vraagstukken op middellange termijn betreffen vooral zorglogistiek en financiën

De exacte impact van de Corina epidemie is onzeker. We adviseren ziekenhuizen om deze snel in kaart te brengen met behulp van scenario’s. Wat betreft de zorglogistiek is de vraag hoeveel zorg er ingehaald moet worden en hoe hiervoor zo veel mogelijk capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden. Financieel is het zaak helderheid te creëren met zorgverzekeraars en het MSB.

Vraagstukken tenaanzien van zorgproductie en financiële afrekening door Vintura consultancy
Figuur 2: Zorglogistiek en financiën. @Vintura

Stappenplan om reguliere zorg verstandig op te schalen

Om ook de tactische en strategische vraagstukken de juiste aandacht te geven, heeft Vintura een stappenplan ontwikkelt waarmee ziekenhuizen per direct aan de slag kunnen:

integraal stappenplan voor alle benodigde werkstromen door Vintura consultancy
Figuur 3: Stappenplan voor ziekenhuizen. @Vintura

Hoe kan Vintura u helpen met het verstandig opstarten van de reguliere zorg?

We kunnen u adviseren over het opzetten van een gebalanceerd programma ‘herstart na Corona’, zodat elk van de vraagstukken de nodigde aandacht krijgt. Maar we kunnen ook onderdelen met uw team concreet uitvoeren, zoals benodigde modellering van scenario’s en capaciteit, bedenken en definiëren relevante oplossingen voor knelpunten en invulling geven aan programma- en projectmanagement.

Hierbij kunnen we gebruik maken van jarenlange ervaring met onderwerpen die ook hier toepasbaar zijn. Voor een verdere verdieping in deze topics verwijzen we graag naar de volgende pagina’s om dieper op de inhoud in te gaan.

Samen een visie ontwikkelen op het Post Corona tijdperk?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more