\Cases\Home

Verplaatsing van zorg naar toekomstbestendige locatie

Huidige ziekenhuislocatie niet toekomstbestendig

Een STZ ziekenhuis met meerdere locaties stond voor een belangrijke keuze. Het pand van een van haar locaties was sterk verouderd, stond grotendeels leeg en zou alleen met forse investeringen weer geschikt gemaakt kunnen worden voor moderne zorg.

Het ziekenhuis vroeg Vintura om haar te ondersteunen bij de besluitvorming over het optimale scenario om toekomstbestendige zorg te leveren. Welke zorg moet waar plaatsvinden? We hebben verschillende scenario’s afgewogen:

  • huidige locatie renoveren,
  • alle zorgactiviteiten overhevelen naar reeds bestaande locaties van het ziekenhuis in andere plaats,
  • een ander pand in dezelfde plaats betrekken (nieuw/bestaand; huur/koop) of
  • een combinatie van bovenstaande.

Daarnaast vroeg het ziekenhuis Vintura om een blauwdruk te helpen ontwikkelen voor de nieuwe situatie.

Scenario analyse voor gefundeerd besluit over locatie zorgactiviteiten

Om te komen tot juiste besluitvorming over de optimale locatie van zorg, hebben we bij alle specialismen geïnventariseerd wat nodig is om goede zorg te verlenen en hebben we tevens volumes inzichtelijk gemaakt. Ook betrokken we in een vroeg stadium externe belanghebbenden (huisartsen, gemeente).

Op basis van de wensen en eisen zijn verschillende scenario’s opgesteld en beoordeeld op basis van haalbaarheid, wenselijkheid en financiële impact. Dit maakte dat er een gefundeerd, maar ook gedragen besluit kon worden genomen: het huidige pand sluiten, een deel van de zorg onderbrengen op andere locaties van het ziekenhuis en het merendeel verplaatsen naar een nieuw te openen pand, efficiënt én patiëntvriendelijk.

In nauwe samenwerking met direct betrokken (artsen, verpleegkundigen, afdelingshoofden en huisvesting) hebben we een blauwdruk ontwikkeld voor de nieuwe situatie.

Blauwdruk nieuwe locaties en implementatieplan

Verhuizen gaat gepaard met verandering, vereist ook aanpassing bij andere vakgroepen en is daarmee best uitdagend. Door zorgvuldigheid in de besluitvorming en het betrekken van veel belanghebbenden, ontstond zowel intern als extern veel draagvlak voor het genomen besluit.

Er ligt niet alleen een blauwdruk die voldoet aan de wensen en eisen van eindgebruikers, ook is al een belangrijke stap gezet in het organiseren van randvoorwaarden in samenwerking met o.a. de gemeente en hebben we een implementatieplan ontwikkeld.

De nieuwe locatie zal model staan voor de nieuwe manier van werken binnen het ziekenhuis: patiëntvriendelijk, flexibel en efficiënt. Het resultaat: significante kostenbesparing voor het ziekenhuis én een flinke ‘upgrade’ in toekomstbestendigheid van faciliteiten.

Wil je verder praten over dit onderwerp?