\Cases\Home

Toekomstbestendige regionale infrastructuur voor Medisch Specialistische Zorg

Toekomstbestendige medisch specialistische zorg

De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Medisch Specialistische Zorg staan onder druk, zo ook in de regio in kwestie. Diverse ontwikkelingen, waaronder de gecombineerde infrastructurele plannen van de ziekenhuizen, vergroot de behoefte aan een gezamenlijk beeld van hoe dit tot een toekomstbestendige regionale infrastructuur leidt.

Het doel van het traject was duidelijkheid te creëren en een gedragen toekomstambitie neer te zetten met duidelijke keuzes a.d.h.v. een gedegen analyse en een zorgvuldig doorlopen proces met oog voor eenieders belang. Immers, het vraagstuk kent veel verschillende belangen, heeft in potentie forse impact op zorgaanbieders en steunt niet vanzelfsprekend op onderling vertrouwen.

Een gedeeld regiobeeld en infrastructuur scenario’s

Op basis van data uit openbare bronnen van ziekenhuizen en verzekeraars heeft Vintura als ‘trusted third party’ een regiobeeld opgesteld van de zorgvraag en –aanbod, personeels-schaarste en MSZ capaciteiten in de regio.

Met de betrokkenen zijn vijf interventies gedefinieerd. Voor twee daarvan (1) ziekenhuisverplaatste zorg en (2) concentratie en spreiding van met name acute zorg hebben we zowel de bestaande als nog benodigde bouwstenen in kaart gebracht. In combinatie met het regiobeeld vormden deze bouwstenen de basis voor scenario’s voor de inrichting van het regionale MSZ-zorglandschap.

Deze onderdelen zijn ingebracht in een periodiek bestuurlijk overleg tussen de betrokken ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Een gemeenschappelijk doel als uitgangspunt voor vervolg

In de loop van het traject ontstond het besef dat een gedeeld objectief beeld belangrijk is, maar niet zonder meer gezamenlijkheid oplevert. Moeilijke keuzes volgen immers niet uit consensus, maar uit onderling vertrouwen en begrip voor elkaars belangen en mandaat.

De bestuurders concludeerden dat de opties ten aanzien van de verschillende bouwstenen elkaar niet uitsluiten, maar te zien zijn als groeipad i.p.v. scenario’s waar op voorhand een keuze tussen gemaakt moet worden.

Binnen deze context hebben de betrokken ziekenhuizen en zorgverzekeraars concrete ambities richting 2030 geformuleerd. Deze worden gebruikt in structureel bestuurlijk overleg i.h.k.v. regionale samenwerking en als kaders voor inkoopafspraken tussen verzekeraars en ziekenhuizen.

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.