\Cases\Home

Meer patiënten helpen door goede netwerkafspraken & optimaal capaciteitsmanagement

Productiedoelstellingen worden niet gehaald

Een ziekenhuis heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een gezond financieel resultaat door kostenreductie en reductie van kapitaalslasten. Voor een gezonde lange termijn situatie is nu ook verdere omzetgroei nodig. Het ziekenhuis heeft de noodzaak deze structurele omzetgroei van 15% binnen drie jaar te realiseren. Rekening houdend met de kaders van zinnige en duurzame zorg.

Vanwege de beperkte financiële ruimte en krappe arbeidsmarkt moet het ziekenhuis deze groei zo veel mogelijk bewerkstelligen met de reeds beschikbare capaciteiten. Aan Vintura is gevraagd om ondersteuning bij het realiseren van dit groeiplan.

Groeiplan realiseren door optimale toe-en doorstroom

Door in het netwerk de patiënten-toestroom gericht te vergroten via marketing, ketensamenwerking, en het ziekenhuis zo in te richten dat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare capaciteiten, is Vintura in staat geweest dit ziekenhuis te helpen.

Het versterken van integraal capaciteitsmanagement was de grootste uitdaging in de realisatie van het groeiplan. In co-creatie met onder andere de RvB, medische staf en het MT zijn de kaders en principes neergezet en de belangrijkste knelpunten zoals de OK, doorstroming SEH-kliniek en poliplanning opgelost.

Daarnaast is Vintura aan de slag gegaan om alle randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van het groeiplan op orde te brengen. Zoals passende organisatiestructuur, rapportages en overlegstructuren.

Positief vooruitzicht financieel resultaat

De op korte termijn gerealiseerde omzetgroei heeft het vertrouwen van interne en externe stakeholders vergroot. Daarnaast ligt er nu een goed fundament om de ingezette groei voor de aankomende jaren door te zetten.

Uiteindelijk betekende dit dat er in het eerste jaar al ca. 5% meer patiënten geholpen konden worden met zeer beperkte meerkosten. Tegelijk profiteren medewerkers van voorspelbaarder werk én het professionele genoegen dat patiënten sneller geholpen kunnen worden.

Op langere termijn is nog verdere groei mogelijk door volledige implementatie, digitalisering en doordachte zorgverplaatsing.

Door complexe vraagstukken terug te brengen naar de kern, blijkt dat de oplossing vaak dichter bij is dan we in eerste instantie dachten.