\Cases\Home

Bovenregionale samenwerking voor een dekkend aanbod zorg voor jeugdigen​

Het kabinet wil een betere beschikbaarheid van specialistische zorg voor jeugdigen in de regio. Daarom stelt het kabinet voor om regels vast te leggen over regionale samenwerking voor de inkoop van specialistische zorg.

In dit kader is het wetsvoorstel ‘Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ ontworpen. Hierin wordt voorgesteld om door middel van een in de Jeugdwet verankerde algemene maatregel van bestuur (AMvB), vast te leggen voor welke vormen van zorg of functies bovenregionale samenwerking verplicht wordt. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vroegen Vintura te onderzoeken óf en op welke wijze bovenregionale samenwerking meerwaarde heeft.

Advies voor de versterking van jeugdzorgregio’s

Om hier antwoord op te geven organiseerde Vintura drie ronde tafel bijeenkomsten en meerdere focusgroepen met gemeenten, jeugdzorgaanbieders, professionals, adviseurs, VNG en VWS. Op basis hiervan is het advies om géén extra bestuurlijke laag toe te voegen aan het jeugdzorgstelsel. In plaats daarvan stelt Vintura voor om de bestaande jeugdzorgregio’s te versterken op negen verschillende deelgebieden. Door onder andere monitoring van het aanbod, verbetering van datasets, helderheid in productbeschrijvingen en meer coördinatie op de uitvoer van de transformatie-agenda, kunnen de doelstellingen van de Jeugdwet bereikt worden.

Toegankelijk zorg

Het advies is onderdeel van de beleidsanalyse voor de aangepaste Jeugdwet. Deze wordt nog behandelt in de Tweede Kamer. Als het voorgestelde advies opgevolgd wordt, betekent dit dat er meer grip komt op het aanbod aan zorg voor jeugdigen. Iedere jeugdige heeft daarmee toegang tot een passend aanbod aan (hoogcomplexe) zorg en hulp. Bovendien krijgen de bestaande jeugdhulpregio’s de kans zichzelf te versterken en hebben aanbieders de mogelijkheid zich vooral te richten op zorginhoud.

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.