\Cases\Home

Versterken regionale ketenzorg met VBHC zorgconcepten

Samenwerking tussen twee ziekenhuizen

Een academisch centrum en algemeen ziekenhuis hebben de handen ineen geslagen, vanuit de gezamenlijke ambitie om de ketenzorg in de regio te verbeteren. Doel hierbij was om te komen tot de juiste zorg op juiste plek en betere uitkomsten voor de patiënt. De ziekenhuizen kijken hierbij scherp naar hun eigen profiel, maar ook hoe ze elkaar kunnen aanvullen.

Ze vroegen Vintura hen te begeleiden bij het opstellen van gezamenlijke zorgconcepten. Als startpunt hebben we bestuurlijke en inhoudelijke kaders voor gezamenlijke zorgconcepten opgesteld, om zowel de onderlinge vergelijkbaarheid als de uitrolbaarheid naar andere patiëntgroepen en/of ziekenhuizen te borgen.

Gezamenlijke VBHC zorgconcepten

Op basis van drie uitgangspunten vanuit Value-Based Healthcare (VBHC) hebben de multidisciplinaire teams uit beide huizen gezamenlijk zorgconcepten opgesteld voor vier patiëntgroepen:

  • Sturen op patiëntuitkomsten: bepalen van uitkomstmaten en inrichten monitoring.
  • Continue verbetercyclus: transparante evaluatie tussen de teams o.b.v. uitkomstmaten.
  • Integrale kijk op de keten: optimalisatie in de keten van 1e lijn t/m nazorg vanuit de patiënt.

Om deze zorgconcepten te kunnen faciliteren, hebben de teams informatie-uitwisseling mogelijk gemaakt en hebben ze een centraal communicatieplan opgezet, samen met de patiënt en verwijzer.

Door te kijken vanuit patiëntperspectief en met een eenduidig inzicht in het hele zorgproces, zijn de teams in staat geweest om over hun eigen schaduw heen te stappen in het bepalen van de juiste zorg op de juiste plek. Hierbij is commitment en facilitering vanuit bestuurders aan beide kanten een belangrijke enabler gebleken.

Juiste zorg op juiste plek en betere uitkomsten

De zorgconcepten zijn door zowel bestuurders als verzekeraars positief ontvangen. Betrokkenen zien een win-win: in de eerste plaats zien we dat de ketenzorg voor de patiënt direct is verbeterd. Daarnaast, minstens zo belangrijk, is dat de verbetercultuur tussen zorgverleners versterkt, zowel binnen als tussen ketenpartners. Hiermee ligt een fundament voor continue verbetering van zorg.

Door uitkomstmaten en verschuivingen tussen beide huizen goed te monitoren, kan de impact over de tijd worden gevolgd, op zowel verbetering van zorg voor de patiënt als de juiste zorg op de juiste plek. Hiermee is ook de basis gelegd om in samenwerking met verzekeraars te komen tot integrale bekostiging op uitkomsten.

Op basis van het ontstane momentum tussen zorgprofessionals en bestuurders is een vervolg op de pilot ingezet met nieuwe patiëntgroepen, met als doel dit de komende jaren voor de belangrijkste focusgebieden uit te werken binnen beide ziekenhuizen. Verder bieden de zorgconcepten een goede basis voor het academisch centrum om deze ook met ziekenhuizen in andere regio’s uit te rollen.