\Cases\Home

Regionale samenwerking tussen ziekenhuis en stakeholders

Na een fusie onderging een van de ziekenhuislocaties een profielwijziging. Tevens was in de regio sprake van een veranderende zorgvraag. De wens was om de concrete invulling van het zorgaanbod in afstemming met stakeholders te ontwikkelen. Gezamenlijke visie op toekomstbestendige zorg zou daar de basis voor moeten vormen.

Vertrouwen zoek om samen zorg vorm te geven

Een doorlopen fusie kende een onrustig verloop met wantrouwen naar het ziekenhuis als resultaat. Opnieuw opbouwen van het vertrouwen bij de bewoners en stakeholders in de regio was noodzakelijk om tot goede invulling van de zorg te komen. Stakeholderveld bestaat uit bewoners, gemeenten, politieke partijen, VVT instellingen, GGZ instellingen, huisartsen etc.

Vintura is gevraagd om een breed gedragen visie en voorstel voor invulling van het zorgaanbod te ontwikkelen in samenspraak met stakeholders. Belangrijke opgave daarbij was het bouwen aan het vertrouwen tussen de partijen.

Samen werken aan concrete oplossingen

Vintura heeft het proces begeleid waarbij door middel van co- creatie en op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyses samenwerking tussen de partijen tot stand is gebracht. Ook zijn de concrete oplossingen ontwikkeld voor regio specifieke knelpunten (vb. beschikbaarheid ANW zorg).

Opgeleverde deliverables zijn:

 • Gedeelde en geobjectiveerde startfoto
 • Gedeelde visie en ambitie
 • Nieuwe oplossingen/zorgconcepten binnen genoemde categorieën
 • Gedeelde probleemstelling gericht op:
  1. ANW zorg
  2. Kwetsbare ouderen
  3. Wonen, zorg en samenredzaamheid

Voor dit project is gebruik gemaakt van kwantitatieve analyses op basis van openbare bronnen en specifieke klantdata (ziekenhuis, huisartsen etc.). Kwalitatieve analyses en stakeholder management is in dit project een belangrijke schakel gebleken voor het realiseren van de resultaten.

Zodat we door kunnen en de zorg beter inrichten

Belangrijkste projectresultaten voor de opdrachtgever zijn:

 • Zicht op de (ervaren) knelpunten en zorgvraagontwikkeling in de regio
 • Hogere mate van vertrouwen richting het ziekenhuis
 • Handvatten voor concrete invulling van ziekenhuislocatie

Op stelselniveau heeft het project geleid tot:

 • Breed gedragen samenwerking van zorgpartijen en gemeenten
 • Gezamenlijk programma waarin nieuwe zorgconcepten (vb. Geriatrisch Expertise Centrum) worden gerealiseerd

Voor de burgers in de regio leidt dit tot betere beschikbaarheid van de benodigde zorg. Grote verbetering is er specifiek voor doelgroep ouderen.

Het programma loopt door, onder begeleiding van Vintura. Beoogde doelen zijn implementatie van uitgewerkte oplossingen en ontwikkeling van vernieuwende woon-zorgconcepten voor ouderen.

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.