\Cases\Home

Formuleren van een gezamenlijke visie op preventie

De baten van preventie zijn meer dan gereduceerde zorgkosten

Ons zorgsysteem is ingericht op curatie (genezing) of care (verzorging). Terecht proberen we met alle denkbare middelen om de productiviteit te verhogen om zo de stijgende zorgvraag op te vangen. Preventie is wellicht de meest effectieve manier om de toekomstige zorgvraag in balans te brengen met het zorgaanbod. Echter gaan de kosten ver voor de baten uit. Baten die overigens veel meer zijn dan het verlagen van de zorgkosten. Denk bijvoorbeeld aan een hogere arbeidsparticipatie. 

Kortom, meer inzet op preventie is noodzakelijk. Alle zorgverzekeraars hebben de ambitie uitgesproken om hierop intensiever te gaan samenwerken. Zorgverzekeraars Nederland vroeg Vintura hen te ondersteunen in het komen tot een gedragen visie op preventie. 

Aan de slag met gezamenlijke ambitie en doel

Op dit moment lopen er al talloze initiatieven. Echter zijn deze nu nog erg versnipperd. In een aantal bijeenkomsten heeft Vintura een werkgroep met vertegenwoordigers van alle zorgverzekeraars begeleid in het formuleren van concrete doelen, om de samenwerking tussen de zorgverzekeraars op het gebied van preventie te versnellen. 

Allereerst is vastgesteld wat er onder preventie wordt verstaan en welke rol de zorgverzekeraars hierin hebben. Een belangrijk onderdeel hierin is het versterken van de samenwerking met het sociaal domein. Vervolgens is een gezamenlijke ambitie vastgesteld en zijn er samen concrete doelen geformuleerd.   

Samen werken aan een duurzame preventie-infrastructuur

De zorgverzekeraars slaan de handen ineen om gezamenlijk het thema preventie daadwerkelijk uit te werken en te vertalen naar vervolgstappen.  

Er is hiervoor een versnellingsagenda opgesteld waarin concrete acties zijn afgesproken om de samenwerking op preventie te kunnen versterken én te versnellen. Bijvoorbeeld het wegnemen van financiële drempels en het delen van best practices. 

Ik zet me in voor effectieve samenwerkingen en de juiste zorg op de juiste plek.