\Cases\Home

Business case voor polikliniek palliatieve zorg

Wat is de rationale achter dit plan?

Binnen het ziekenhuis is al jaren een palliatief team actief, bestaande uit een aantal personen (verpleegkundig specialist, medisch specialist, kaderhuisarts en cluster manager). Het team ervaart dat de geboden palliatieve zorg binnen het ziekenhuis suboptimaal is. Belangrijke reden is dat deze zorg vaak pas in de laatste levensfase van de patiënt (laatste drie maanden) wordt aangevraagd.

Ze willen al veel vroeger in het zorgproces met de patiënt en eerstelijnszorg werken aan een goed en pro-actief palliatief zorgplan. Ze vragen zich af hoe dit het beste kan worden georganiseerd en wat de kosten en baten zijn, zowel kwalitatief als financieel.

Uitwerken Business case in gezamenlijke werksessies

Het team had reeds veel informatie verzameld en intern betrokkenen (met name specialisten) geïnterviewd. Dat gaf het project een snelle start.
Beschikbare informatie is geordend en verrijkt door middel van vier energieke werksessies met het palliatieve team. Hier zijn ook gegevens toegevoegd vanuit andere best practices.

Intern zijn de uitgangspunten getoetst en aangevuld met de afdeling financiën. Op basis van een prognose zijn benodigde middelen uitgewerkt. Samen met alle betrokkenen is vervolgens de business case uitgeschreven.

Nieuwe polikliniek leidt tot betere palliatieve zorg

De raad van bestuur heeft de business case geaccordeerd. Dit houdt in dat het palliatieve team polikliniek ruimte krijgt voor het houden van spreekuren voor patiënten die onder behandeling zijn binnen het ziekenhuis. Ook is de nieuwe polikliniek palliatieve zorg in staat de SEH te ontlasten door (potentieel) palliatieve patiënten die daar binnenkomen op een gepaste wijze te helpen. Tot slot gaan zij een extra verpleegkundig specialist aantrekken. Het ziekenhuis is buitengewoon tevreden over het resultaat en de kwaliteit van zorg voor patiënten die baat hebben bij palliatieve zorg is substantieel verbeterd.