Contractering en inzet transformatiemiddelen

Met partijen over de gehele breedte van de zorg is in 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) tot stand gekomen. Daarmee is het startschot gegeven voor een transformatie naar passende zorg. Met deze transformatie kan de zorg toegankelijk, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar blijven voor iedereen.

Om tot passende zorg te komen, zijn impactvolle zorgtransformaties noodzakelijk. Het IZA heeft de definitie van een ‘impactvolle zorgtransformatie’ ingekaderd, wanneer het idee voldoet aan de bijbehorende voorwaarden mag het als dusdanig gelabeld worden. Een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat gemeentes, verzekeraars en zorgaanbieders dezelfde beweging nastreven, ook wel gelijkgerichtheid genoemd.

In dit artikel gaan we in op drie veelgestelde vragen:

  1. Wie mogen er aanspraak maken op een impactvolle transformatie?
  2. Wat is precies een impactvolle transformatie?
  3. En hoe loopt het proces van aanvragen nou precies en waar moet het aan voldoen?

HET REALISEREN VAN EEN IMPACTVOLLE TRANSFORMATIE

Alle partijen kunnen aanspraak maken op een impactvolle transformatie en transformatiemiddelen

Alle partijen in de zorg mogen een voorstel indienen. Dit plan moet wel in gezamenlijkheid ingediend worden met alle partijen die geraakt worden door het plan. Dit betekent dat altijd zorgaanbieder(s) betrokken worden. De zorgaanbieder hoeft niet de penvoerder te zijn.

Er is er €2,8 mln beschikbaar voor de transformatiemiddelen, waarvan €1,5 mln als is geoormerkt en €1,3 mln nog vrij is te vergeven, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

De twee grootste zorgverzekeraars bepalen in twee stappen of de aanvraag een impactvolle transformatie betreft op basis van vooraf bepaalde criteria

Om tijd en capaciteit te besparen, is het proces opgeknipt in twee delen. Eerst een snelle, waarmee de grootste twee zorgverzekeraars bepalen of er sprake lijkt van een impactvolle transformatie. De doorlooptijd hiervoor is vier weken. De snelle toets beoordeelt of de transformatie substantiële impact heeft op;

Daarnaast dient onderbouwt te worden of de transformatie in lijn is met de verschillende toekomstvisies, worden alle partijen betrokken die geëffectueerd worden door deze transformatie en is er een gedeelde urgentie van deze partijen. Als laatste moet er in het plan staan waarom gelijkgerichtheid noodzakelijk is.

Bij een positieve beoordeling daarvan, kunnen partijen het initiatief verder uitwerken en wordt deze daarna definitief beoordeeld.

Het aanvraagproces bestaat uit 4 stappen, die los van het schrijven en het uitvoeren in totaal 6 weken in beslag nemen

Stap 1: Eerste snelle toets (beoordeling binnen 4 weken door de twee grootste zorgverzekeraars)

Het wordt als impactvolle transformatie gezien wanneer het voldoet aan IZA en mededingingseisen en staat hierboven verder beschreven.

Stap 2: Samen uitwerken transformatieplan

Bij het schrijven van het plan worden in ieder geval de betrokken zorgaanbieder(s), zorgprofessionals en/of patiëntenorganisatie(s) betrokken. Zorgverzekeraars kunnen faciliteren en ondersteunen bij het opstellen. Daarnaast worden bij voorkeur ook de andere financiers betrokken (zoals bijv. gemeente, zorgkantoor).

Een financiële vergoeding voor het opstellen van een transformatieplan kan onderdeel uitmaken van het transformatieplan (mits van tevoren afgestemd met de zorgverzekeraar). Met deze middelen kunnen tijd en capaciteit vrijgespeeld worden van de interne organisatie, maar ook adviseurs ingeschakeld worden om te helpen bij het multi-stakeholderveld en de penvoering.

Het plan moet uiteindelijk voldoen aan de criteria zoals beschreven bij het volgende punt.

Stap 3: Beoordeling transformatieplan (beoordeling binnen 4 weken door de twee grootste zorgverzekeraars)

De twee grootste zorgverzekeraars beoordelen het plan op de onderstaande onderdelen;

1. Het is SMART

2. Er is een positieve (maatschappelijke) business case

3. Er is een impactanalyse gedaan met alle betrokken partijen

4. Er is een implementatieplan

5. De transformatie kan binnen 5 jaar worden afgerond

6. De impact op duurzaamheid is duidelijk

Er zijn daarnaast nog een aantal andere punten waar rekening mee gehouden dient te worden. Deze 6 punten en de overige overwegingen zijn verder uitgewerkt op [deze] pagina en via het beoordelingskader.

Mocht dit geld kosten, dan kan er ook aanspraak gemaakt worden op transformatiegelden. Daarbij moet het wel aangetoond worden dat de gelden noodzakelijk zijn om de transitie ten uitvoer te brengen en/of aanzienlijk versneld, het een eenmalige investering betreft en er concrete afspraken en mijlpalen aan gekoppeld zijn (daarnaast mag het niet tot dubbele financiering leiden)

Stap 4: Implementatie transformatieplan inclusief monitoring

Het plan wordt ten uitvoer gebracht zoals is goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Deze plannen en contactinformatie komen openbaar op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Het plan wordt daarnaast gemonitord en bij behalen van vooraf bepaalde mijlpalen kunnen (transformatie)gelden beschikbaar komen.

Vintura ondersteunt in elke stap

Dit zijn natuurlijk een hele hoop zaken om rekening mee te houden die bovenop het reguliere werk komen. Mede daarom heeft het IZA ook budget beschikbaar gesteld, zodat er op deze manier tijd en capaciteit vrijgespeeld kan worden om deze plannen verder te concretiseren. Dit mag ook ingezet worden voor adviseurs zoals Vintura.

Het voordeel van dit samen met Vintura doen, is dat jullie de specifieke zorgkennis brengen, terwijl wij jarenlange ervaring hebben bij het begeleiden van transities binnen een complex stakeholderveld. Daarnaast weten wij hoe je zo’n belangrijk proces moet doorlopen én welke mijlpalen je moet zetten om de besparingen ook daadwerkelijk te verzilveren.

Hebben jullie ook een idee waarvan je denkt dat het een impactvolle zorgtransformatie is? Neem dan gerust contact op om daar eens samen over na te denken en of het gezamenlijk optrekken bij het opstellen van de snelle toets kan helpen. Het juist en concreet opstellen van deze snelle toets helpt namelijk voor een positieve beoordeling.

Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more