23-09-2015

Radiotherapie: van evolutie naar revolutie

Toenemende concurrentie en nieuwe behandeltechnieken (o.a. protonen, MRI-versneller) zorgen voor snelle veranderingen in de wereld van de radiotherapie. Nieuwe, soms nog niet rijpe, technieken doen hun intrede waarin grote bedragen worden geïnvesteerd. Dit terwijl, door effectievere behandeltechnieken, bij traditionele versnellers leegstand dreigt. Om in de toekomst een sterke positie te behouden, is het noodzakelijk dat radiotherapiecentra op de korte termijn actie ondernemen. De centra moeten hun efficiency verbeteren, hun regionale positie borgen en hun strategie herijken aan de nieuwe omstandigheden.

Toenemende concurrentie

Wij zien dat deze stabiele omgeving nu ten einde is gekomen. Drijvende kracht is de toenemende concurrentie tussen de centra waarbij regiogrenzen steeds verder worden opgerekt. Deze concurrentie en de angst de boot te missen, leiden tot grote investeringen in nieuwe behandeltechnieken. Vaak moeten deze technieken hun rendement nog aantonen.

Naast externe uitdagingen zorgt de komst van nieuwe behandeltechnieken ook voor interne uitdagingen. Behandelingen kunnen, door technieken zoals VMAT en Hypofractioneren, met veel minder versnellertijd worden uitgevoerd. Wij hebben berekend dat de behoefte aan versnellercapaciteit zal dalen met 15-20%, ondanks het nog steeds toenemend aantal behandelingen. Leegstand van de traditionele versnellers en bunkers dreigt.

Tenslotte zal de veranderde rol van de zorgverzekeraar steeds meer impact hebben. Een verdere verfijning van de classificatie van het type behandelingen en het onderling benchmarken van ziekenhuizen zal leiden tot een sterkere prijsdruk. Inefficiënte radiotherapiecentra hebben een probleem.

Hoe kunnen centra deze uitdagingen het hoofd bieden?

De combinatie van veranderingen leidt tot uitdagingen voor de centra. Mislopen van technische innovaties, leegstand en een eventueel negatief rendement moet worden voorkomen. Wat zien wij vanuit onze ervaring als belangrijke acties voor radiotherapiecentra?
Ten eerste zullen centra actief aan de slag moeten met het verbeteren van de efficiency. De benchmark voor operationele efficiency binnen de radiotherapie (bijvoorbeeld de Maastro Clinics) legt de lat hoog. Het zal niet lang duren voor zorgverzekeraars deze benchmark gaan hanteren in hun zorginkoop.

Daarnaast is het noodzakelijk dat centra hun regionale positie borgen door het intensiveren van hun samenwerkingen met oncologische centra. De regio moet zich mede-eigenaar voelen van het centrum. De service en kwaliteit moet dermate hoog zijn dat oncologische centra in de regio standaard hun patiënten naar het regionale radiotherapie centrum verwijzen. Hoe kunnen centra hier gericht mee aan de slag? Door het toepassen van marketing en relatiemanagement richting verwijzers. Maar ook door het verbeteren van hun processen en service. Wij zien in de praktijk dat dit werkt!

Tot slot is het van belang dat centra hun strategie herijken aan de nieuwe omstandigheden. Bijvoorbeeld door structurele samenwerking aan te gaan met andere centra om toegang tot dure nieuwe technologieën te borgen. Ook moeten bestaande meerjaren investeringsplannen tegen het licht worden gehouden om rekening te houden met de impact van nieuwe technologieën en hogere eisen aan operationele effectiviteit. De tijden zijn nu ook echt veranderd voor Radiotherapie. De beste centra reageren niet op de omstandigheden, maar lopen hierop vooruit.

Delen