17-02-2022

MDO’s efficiënter en effectiever maken met behulp van een Blauwdruk

Het Radboudumc ontwikkelde, ondersteund door Vintura, een blauwdruk voor een efficiënt en effectief multidisciplinair overleg (mdo). Het is een praktisch hulpmiddel met stappenplannen en voorbeelden, waarmee andere ziekenhuizen en netwerken direct aan de slag kunnen.

We vergaderen wat af!

Steeds meer patiënten komen in aanmerking voor bespreking in een mdo. Belangrijke oorzaken daarvan zijn: (i) toename van het aantal patiënten met een oncologische aandoening, (ii) gestelde kwaliteitsnormen en (iii) bepaalde eisen van zorgverzekeraars. Hierdoor neemt het aantal mdo’s sterk toe, en daarmee ook de tijdsinvestering van zorgprofessionals. Bijvoorbeeld in het Radboudumc vinden wekelijks 25 oncologische mdo’s plaats. Per mdo vergaderen gemiddeld tien zorgprofessionals zo’n anderhalf tot twee uur en vaak hebben ze meerdere mdo’s per week en deze mdo’s moeten ook nog worden voorbereid. Dus een flinke tijdsbesteding. Echter een mdo voegt ook heel veel waarde toe binnen het zorgpad voor een oncologie patiënt. Het uitvoeren van mdo’s is een belangrijk onderdeel om te komen tot een juist en gedragen diagnose en behandelplan. Zowel de patiënt als de specialisten zijn gebaat bij een goed MDO.

Blauwdruk als hulpmiddel om mdo nog beter te laten verlopen

Samen met het centrum voor Oncologie binnen het Radboudumc en Citrien hebben we een blauwdruk opgesteld, een praktisch hulpmiddel dat handvatten geeft om mdo’s te optimaliseren, maar ook als leidraad kan dienen bij het inrichten van een nieuw lokaal of regionaal MDO.

Vintura_ stappenplan MDO
Figuur 1: MDO stappenplan

De Blauwdruk is opgezet rondom het totale proces van het mdo en focust dus niet alleen op de bespreking. Na verschillende gesprekken en het bijwonen van mdo’s bleek dat er veel tijdwinst is te behalen in de voorbereidingen op het mdo. Dit resulteert in een eenduidig aanmeldproces maar ook in een efficiëntere bespreking van de patiënt tijdens het mdo.

Vintura_ MDO multidisciplinair overleg proces
Figuur 2: MDO proces

Van alle stappen is bekeken of en hoe het efficiënter kan:

  • aanmelding van een patiënt – zowel intern als vanuit een ziekenhuis in de regio –
  • voorbereiding, zowel logistiek als medisch inhoudelijk
  • bespreking
  • verslaglegging
  • terugkoppeling naar huisarts of inbrengend ziekenhuis

Per stap zijn de rollen benoemd, een aantal succesfactoren benoemd afgaande op de best practices en is gekeken wat er efficiënter kan. De inventarisatie is gedaan bij een aantal tumortypen, waarbij rekening is gehouden met verschillen en diversiteit, zodat het uiteindelijke resultaat geschikt is voor alle tumorsoorten. De blauwdruk is opgezet binnen het Radboudumc, maar andere ziekenhuizen kunnen er ook mee aan de slag. Dit gebeurt op dit moment ook. En mdo’s vinden ook steeds meer plaats buiten de oncologie en deze blauwdruk kan goed worden ingezet om deze mdo’s op te zetten dan wel te optimaliseren.

“Er is niet één werkwijze en de rolverdeling is ook niet altijd duidelijk”, zegt hij. Binnen de tumorwerkgroep melanoom signaleerden we een probleem bij de implementatie van de adviezen uit het MDO. “Dit betekent onder meer dat we de aanmelding strakker gaan organiseren”

Han Bonenkamp, chirurg-oncoloog, nam deel aan een sessie om te kijken hoe het mdo kan worden verbeterd. Hij kent de gang van zaken bij de mdo’s in het Radboudumc goed. Wekelijks schuift hij aan bij de mdo’s van de tumorwerkgroepen schildkliercarcinoom, melanoom, en sarcoom. Die verlopen allemaal op hun eigen manier, afhankelijk van wie het mdo voorzit en wie eraan deelnemen. “Er is niet één werkwijze en de rolverdeling is ook niet altijd duidelijk”, zegt hij. Binnen de tumorwerkgroep melanoom signaleerden we een probleem bij de implementatie van de adviezen uit het MDO. “Dit betekent onder meer dat we de aanmelding strakker gaan organiseren”, aldus Bonenkamp. “Ook kijken we samen met onze casemanagers hoe we tegemoet kunnen komen aan de wensen van andere partijen in het mdo, terwijl ze hun eigen werkwijze en het contact met patiënten behouden.”

Nu samen aan de slag

De Blauwdruk is reeds door aan aantal ziekenhuizen gebruikt om binnen het ziekenhuis of in de regio de mdo’s verder te optimaliseren. Ook lopen er nu gespreken om delen uit de blauwdruk op te nemen in het SONCOS normeringsdocument voor mdo’s.

De Blauwdruk is beschikbaar voor iedereen die ermee aan de slag wil. Het pakket bestaat uit drie delen: een verbeterplan voor bestaande mdo’s, een stappenplan voor het opzetten van een nieuw regionaal mdo en een omvattend document, de Generieke blauwdruk, dat bedoeld is als naslagwerk (www.oncologienetwerken.nl).

Verder praten?

Wil je verder praten over het multidisciplinair overleg? Neem dan contact op met Noël van Oijen, hij gaat graag het gesprek aan. We ondersteunen graag initiatieven waarbij wij samen met zorgprofessionals aan de slag gaan om de zorg nog beter te maken. Het hierboven beschreven voorbeeld gaat over oncologische mdo’s. Ook binnen COPD en Astma zorg hebben we gekeken hoe deze multidisciplinaire overleggen kunnen worden ingezet om de best passende zorg op het juiste moment op de juiste plek voor de patiënt op een efficiënte manier te kunnen leveren. Een voorbeeld hiervan is beschreven in “Roadmap to improve regional care for patients with severe asthma”.

Share
Ik geloof in creatieve dialogen in multidisciplinaire teams. Ik gebruik ook graag de kracht van organisaties zelf. Samen bouwen we de beste oplossingen.