Post-Corona start nu

voorbereiden voor na de coronapiek, wat kunnen ziekenhuizen nu al doen?

De Corona-epidemie heeft ziekenhuizen op z’n kop gezet. In de crisis is er geweldig werk geleverd. Terecht is hiervoor maatschappij-breed veel respect en waardering. Nu de situatie zich lijkt te stabiliseren kijken ziekenhuizen vooruit en beginnen de reguliere zorg weer op te starten. Dan wacht ons echter ook een tweede piek aan zorg: zorg die uitgesteld is.

Deze nieuwe piek van zorg heeft waarschijnlijk een andere samenstelling dan we tot nu toe kenden. Patiënten krijgen de zorg later en zijn zieker dan voorheen. En tegelijk is de normale capaciteit niet volledig beschikbaar, omdat er nog steeds Corona-gerelateerde zorg gegeven moet worden en ‘1,5 meter afstand’ extra beperkingen oplegt. De vraag is daarom: wat kunnen ziekenhuizen nu al in gang zetten, om straks de post-Coronapiek op te kunnen vangen en ondanks beperkingen zo snel mogelijk de achterstand in te lopen?

 

Herstart van reguliere zorg gaat verder dan operationele vraagstukken

We onderscheiden drie termijnen in de herstart van de reguliere zorg:

 

Korte termijn: Praktisch inrichten en opschalen van reguliere zorg, terwijl er nog veel Corona-patiënten zijn.

 

Middellange termijn: Proberen reguliere zorg zo ver mogelijk op te schalen en op enig moment de achterstallige zorg gaan inlopen.

 

Lange termijn: De oorspronkelijke ambities en strategie realiseren en tegelijk de lessen en doorbraken uit de crisis benutten.

 

 Impact van Corona op reguliere zorg illustratief weergegeven door Vintura consultancy

Figuur 1: Drie termijnen in de herstart van de reguliere zorg. @Vintura

 

De uitdaging is om in de drukte van de korte termijn, al zo veel mogelijk tactische en strategische vraagstukken van de (middel)lange termijn mee te nemen en voor te bereiden.

 

Vraagstukken op middellange termijn betreffen vooral zorglogistiek en financiën

De exacte impact van de Corina epidemie is onzeker. We adviseren ziekenhuizen om deze snel in kaart te brengen met behulp van scenario’s. Wat betreft de zorglogistiek is de vraag hoeveel zorg er ingehaald moet worden en hoe hiervoor zo veel mogelijk capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden. Financieel is het zaak helderheid te creëren met zorgverzekeraars en het MSB.

 

Vraagstukken-tenaanzien-van-zorgproductie-en-financiële-afrekening-door-Vintura-consultancy

Figuur 2: Zorglogistiek en financiën. @Vintura

 

Stappenplan om reguliere zorg verstandig op te schalen

Om ook de tactische en strategische vraagstukken de juiste aandacht te geven, heeft Vintura een stappenplan ontwikkelt waarmee ziekenhuizen per direct aan de slag kunnen:

 

integraal-stappenplan-voor-alle-benodigde-werkstromen-na corona door Vintura Consulting

Figuur 3: Stappenplan voor ziekenhuizen. @Vintura

 

Hoe kan Vintura u helpen met het verstandig opstarten van de reguliere zorg?

We kunnen u adviseren over het opzetten van een gebalanceerd programma ‘herstart na Corona’, zodat elk van de vraagstukken de nodigde aandacht krijgt. Maar we kunnen ook onderdelen met uw team concreet uitvoeren, zoals benodigde modellering van scenario’s en capaciteit, bedenken en definiëren relevante oplossingen voor knelpunten en invulling geven aan programma- en projectmanagement.

 

Hierbij kunnen we gebruik maken van jarenlange ervaring met onderwerpen die ook hier toepasbaar zijn. Voor een verdere verdieping in deze topics verwijzen we graag naar de volgende pagina’s om dieper op de inhoud in te gaan.

 

Een greep uit de blogreeks Post-Corona start nu:

Lidewey Verbaas over de uitdaging die ons straks te wachten staat: “Wat kunnen ziekenhuizen nu al in gang zetten, om straks de post-Coronapiek op te kunnen vangen?” Lees verder.

Koen Jansen: ““Laten we de verandering die nu gaande is omarmen. Door na te denken over de verdere ontwikkeling van digitalisering, helpen we samen het stelsel verder vooruit.” Lees verder

Aart Willem Saly: “Wat nu opgepakt dient te worden op financieel vlak om zonder afleiding samen op te trekken in het verwerken van de impact van Corona.” Lees verder.

Hans-Guido Rietkerk over maximaal effectief zijn: “Met scenario analyse de benodigde inzichten creëren om te komen tot planvorming.” Lees verder.

MEER WETEN OVER HERSTARTEN REGULIERE ZORG NA CORONA?

Vintura heeft een stappenplan opgesteld. Maak daar gerust gebruik van. Wilt u meer informatie of aan de slag met dit belangrijke vraagstuk? Neem dan rechtstreeks contact op met Aart Willem Saly of bel ons algemene nummer +31 35 54 33 540.

Director awsaly@vintura.com

Ik zie het als mijn taak om klanten (en collega’s) altijd te challengen met feitelijke, integere analyses. Maar wel met een doel: er samen voor zorgen dat de organisatie in beweging komt.